Координація наукової діяльності 2013

Координація наукової діяльності здійснювалась співробітниками Інституту еволюційної екології в рамках відповідних міжнародних та вітчизняних товариств, наукових та експертних рад із проблем, комісій, груп тощо.

Академік НАН України Радченко В.Г. є ключовим експертом із підготовки Червоних списків Європи (проект за підтримки Європейської комісії та Міжнародного союзу охорони природи - IUCN). В рамках цього проекту ним підготовлено розділи по 104 видах бджіл-андрен та 69 видах джмелів до Червоних списків Європи та світу.

Академік НАН України Радченко В.Г. разом із європейськими колегами з Бельгії, Великобританії, Німеччини та Швейцарії підготував нариси по 595 видах для Атласу перетинчастокрилих комах фауни Європи.

Академіком НАН України Радченком В.Г. разом із фахівцем Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна підготовлено 32 нариси до «Червоної книги Харківської області. Тваринний світ» (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - 472 с.).

Академік НАН України Радченко В.Г. - є членом бюро ВЗБ НАН України, членом експертної ради з питань національної безпеки ДАК України, членом Національної комісії з питань Червоної книги України, головою експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з біологічних наук ДАК МОН Молоді та спорту України, членом Бюро Наукової Ради з проблеми "Грунтознавство". Академік НАН України Радченко В.Г. є заступником головного редактора журналів «Екологія та ноосферологія» й «Грунтознавство» та членом Редакційної колегії «Атестаційного вісника» ДАК України МОН Молоді та спорту України, журналу «Энтомологическое обозрение», РАН, Росія. Академік НАН України Радченко В.Г. є відповідальним виконавцем від установи-учасника - ІЕЕ НАН України у проекті «Родючість ґрунтів».

Академік НАН України Монченко В.І. є головою РВР Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та членом: Всесвітньої організації копеподологів (WAK), Президії товариства паразитологів України, редакційних колегій журналів «Рибне господарство» та «Труди Житомирського педагогічного університету», двох експертних рад з захисту дисертацій в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та Інституті гідробіології НАН України, а також заступником голови редакційної колегії журналу «Вестник зоологии».

Академік НАН України Шеляг-Сосонко Ю.Р. є членом редколегії «Українського ботанічного журналу».

Заступник директора з наукової роботи, проф., д.б.н. Бурда Р.І. - член Національної комісії з питань Червоної книги України, член Бюро Наукової Ради з проблем ботаніки та мікології при ВЗБ НАН України, Комісії з гербології при Президії НААН України, Робочої комісії з проблем фітоінвазій при РБСДУ, а також спеціалізованих рад: в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (03.00.05-ботаніка) та у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (03.00.16-екологія, біологічні та сільськогосподарські науки).

Професор Бурда Р.І. член редакционной коллегии с 2013 г. журнала "Фиторазнообразие Восточной Европы" (издается Институтом экологии Волжского бассейна РАН). Журнал публикует результаты и анализ флористических описаний, а также теоретические работы, связанные с вопросами структуры, динамики и генезиса растительного покрова. На страницах журнала также публикуются материалы геоботанических исследований, статьи по альгологии, лихенологии, микологии, бриологии, охране растительного мира, работы, связанные с историей ботанических и природоохранных исследований, а также хроники научных мероприятий, рецензии и персоналии. Журнал занимает 52 место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2011 г. среди изданий по тематике "Биология", входит в систему Российского индекса научного цитирования (импакт фактор в РИНЦ на 2011 г. ‑ 0,333).

Професор Бурда Р.І. член редколегії Українського ботанічного журналу, представленого в інформаційному блоці ISI БД Thomson Reuters.

У 2013 році професор Бурда Р.І. як член спеціалізованої ради взяла участь в 6 засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та виступила в обговоренні на захисті докторської дисертації В.А. Онищенка та 5 кандидатських дисертацій (Козир М.С., Конограй В.А., Давидов Д.А., Дремлюга Н.Г., Капустін Д.О.).

Професор Р.І. Бурда на надіслані спеціалізованою радою Д 26.215.01 Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України автореферати надала 6 відзивів, серед них - 3 на здобуття наукового ступеню доктора біологічних наук: Шевчук О.М., Фельдбаба-Клушина Л.М., Галкін С.І. та 3 на здобуття наукового ступеню доктора біологічних наук: Каземірська М.А., Гуцман С.В., Андрєєва О.О..

Провідний науковий співробітник доктор біологічних наук, професор Вервесом Ю.Г. член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ (Київ), редакційних рад міжнародного наукового журналу "An International Journal of Dipterological Research" (Санкт-Петербург) та республіканського наукового журналу "Ukrainska Entomofaunistyka" (Київ).

Інститутом еволюційної екології НАН України проведено Міжнародну наукову конференцію «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» Київ, 28-31 травня 2013 р. в рамках сесії Ради ботанічних садів та дендропарків України разом з Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України.

У конференції прийняли участь конференції 296 осіб із 10 країн та 56 організацій ‑ ботанічних садів, дендропарків, науково-дослідних установ та університетів України, Російської Федерації, Білорусі, Грузії, Литви, Республіки Казахстан, Киргизстану, США, Франції, Швейцарії.

Зуб Л.М к.б.н., с.н.с. є секретарем експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з біологічних наук МОН України.

Зуб Л.М к.б.н., с.н.с. в рамках Угоди про співпрацю з Київським національним університетом технологій і дизайну прийняла участь в натурних обстеженнях екологічного стану малих річок Лівобережного Лісостепу.

Зуб Л.М к.б.н., с.н.с. в рамках Угоди про наукову співпрацю з Приазовським національним природним парком проводила наукові консультації.

Жигаленко О.А. к.б.н. в рамках Угоди про співпрацю між Національним природним парком «Деснянсько-Старогутський» та Інститутом еволюційної екології НАН України прийняв участь у спільних екологічних дослідженнях заплави р. Десна.

Разом з BayerCropSciense підготовлено та видано накладом 3000 прим. ілюстрований довідник «Бур'яни: злакові та широколисті», загальним обсягом 259 с. Автори-укладачі: Бурда Р.І., Стратиєвський Д.А. Він містить інформацію про 223 види судинних рослин, які є злісними сегетальними, сегетально-рудеральними бур'янами або постійно трапляються в посівах різноманітних сільськогосподарських культур в Україні, серед них 145 (65%) чужорідних видів-вселенців та 6 видів внутрішнього фіто-санітарного карантину.

У звітному році укладений договір про наукову співпрацю з Криворізьким ботанічним садом НАН України з метою вивчення епігенетичної мінливості та адаптаційних можливостей сортів та селекційних зразків квітниково-декоративних рослин в умовах Києва.

Згідно укладеної угоди про співпрацю з Національним університетом біоресурсів і природокористування України у відділі дендрології та паркознавства Інституту проходила виробничу практику магістрант лісогосподарського факультету Прокопук Ю.С.

За звітний період з участю працівники відділі дендрології та паркознавства Інституту провели 26 екскурсій парком-пам'яткою «Феофанія» для організованих груп та 6 благодійних екскурсій для пільгової категорії населення.

Налагоджено постійне співробітництво із фахівцями Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Черкаського державного технологічного університету, Державний дендрологічного парку «Олександрія», Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», Державним підприємством «Димерське лісове господарство», Державним підприємством «Фастівське лісове господарство». Інститут забезпечує консультації щодо методики дослідження популяцій рослин, грибів, птахів.

Надано відгуки на автореферати дисертаційних робіт: Савинській Н.О. «Аутекологічні особливості та консортивні зв'язки модельних видів мухоловок трансформованих територій Північно-Східної України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія (Шупова Т.В.); Козирю М.С. «Рослинність заплавних лук річки сейм (синтаксономія, динаміка, охорона)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (Пашкевич Н.А.).

Написано рецензії на статті: Білушенко А.А. Рукокрилі (Chiropteraпро) проектованого національного природного парку «Холодний Яр», (Шупова Т.В.); Гайової Ю.Ю. «Поширення асоціації Aegopodio-Parietarietum officinalis на території Мошногірського кряжу»; Козинятко Т.А. «Еколого-ценотичні особливості популяції Schenus ferrugineus L. на території гідрологічного заказника місцевого значення «Урочище М'ятин», поданих до Наукового вісника НЛТУ України (Пашкевич Н.А.).

Відгук на автореферат Сухих Наталії Михайлівни на тему: "Молекулярно-генетические и морфологические исследования криптических видов Copepoda континентальных вод России и сопредельных территорий", (ЗІН РАН, Росія) (Гапонова Л.П.).

Відгук на автореферат Шиши Олени Миколаївни на тему: "Отримання та характеристика ліній льону-довгунца, що екпресуюсть химерний ген тубуліну (gef-tua6)" (Інститут харчової біотехнології та геноміки аціональної Академії Наук України) (Крахмальний О.Ф.).

Група студентів «Боярського коледжу екології і природних ресурсів» у складі: Гонта Тетяна Сергіївна, Денисов Антон Вікторович та Хоменко Вікторія Володимирівна в період від 27.05.2013 р. до 21.06.2013 р. на базі Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України (натепер ІЕЕ НАН України) під керівництвом головного садовника Лободи Тамари Іванівни провели виробничу технологічну практику. Підстава: Договори №№ 147 та 148 а від 12.04.2013 р. на проведення практики студентів ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів», укладені між Боярським коледжем екології і природних ресурсів в особі директора Кропивка С.В. та Науковим центром екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України (натепер ІЕЕ НАН України).