Публікації НЦЕБМ НАН України за 2012 р.

 1. Панасюк І.В., Томільцева А.І., Зуб Л.М., Мальцев В.І., Долинський В.Л., Дубняк С. С., Дубняк С. А., Стружко А.О., Збітнєв А.А. Ефективність та екологічна роль берегоукріплювальних споруд на дніпровських водосховищах. - К.: Кафедра, 2012. - 120 с. - Іл. 15. - Бібл.: С. 72-76

 2. Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів екологічного факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. - Біла Церква, 2012. - 105 с. Автори: В.В.Лавров, А.П.Стадник, О.І. Блінкова, Н.В. Мірошник, О.І. Слободенюк, І.П. Гамалій, В.В. Москалець, Т.З. Москалець.

 3. Прикладна екологія. Методичні вказівки до проходження навчальної практики за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів 1-го курсу екологічного факультету денної форми навчання. - Біла Церква, 2012. - 52 с. Автори: В.В.Лавров, А.П.Стадник, О.І. Блінкова, Н.В. Мірошник, О.І. Слободенюк, І.П. Гамалій, В.В. Москалець, Т.З. Москалець.

 4. Методика створення списку регіонально рідкісних видів мікробіоти, флори, фауни. Методичні рекомендації. - Київ: «Глобус», 2012. - 38 с. Автри: Коніщук В.В., Мосякін С.Л., Царенко П.М., Кондратюк С.Я., Борисова О.В., Вірченко В.М., Придюк М.П., Фіцайло Т.В., Гаврись Г.Г., Титар В.М., Шупова Т.В.

 5. Блінкова О.І. Стан рослинного покриву ландшафтного заказника місцевого значення «Градіївський» в умовах антропогенного впливу / О.І. Блінкова // Наукові доповіді НУБіП 2012-2 (31) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_2/12boi.pdf

 6. Блінкова О.І., Пашкевич Н.А., Козинятко Т.А. Екологічні особливості деградації лісових торфовищ під впливом пожеж / О.І. Блінкова, Н.А. Пашкевич, Т.А. Козинятко // Наук. вісник Нац. Лісотехнічного ун-ту України: збірник науково-технічних праць. - Львів: РВВ НЛТУ. - 2012. - Вип. 22.10. - С. 105 - 112.

 7. Бондар О.І., Коніщук В.В., Дребот О.І., Гаврилов С.О., Коновальчук В.К., Блінкова О.І., Пашкевич Н.А., Шупова Т.В. Обґрунтування збалансованого розвитку торфовидобувної галузі з врахуванням природоохоронних критеріїв / О.І. Бондар, В.В. Коніщук, О.І. Дребот, С.О. Гаврилов, В.К. Коновальчук, О.І. Блінкова, Н.А. Пашкевич, Т.В. Шупова // Екологія боліт і торфовищ. - Матеріали круглого столу «Екологія боліт і торфовищ» 2 лютого 2012 р. - К. - 2012. - С. 17-25.

 8. Іваненко О.М. Консортивні зв'язки афілофороїдних грибів Київського плато / О.М. Іваненко // Экосистемы, их оптимизация и охрана, 2012. - Вып. 7. - С. 167-178.

 9. Коніщук В.В., Мосякін С.Л., Царенко П.М., Кондратюк С.Я., Борисова О.В., Вірченко В.М., Придюк М.П., Фіцайло Т.В., Гаврись Г.Г., Титар В.М., Шупова Т.В. Червона книга Київської області / В.В. Коніщук, С.Л. Мосякін, П.М. Царенко, С.Я. Кондратюк, О.В. Борисова, В.М. Вірченко, М.П. Придюк, Т.В. Фіцайло, Г.Г. Гаврись, В.М. Титар, Т.В.Шупова // Агроекологічний журнал. 2012. - № 3. - С. 46-58.

 10. Литвин О.П., Федоренко В.П. Бульбочкових довгоносиків роду Sitona Germ. (Багаторічна динаміка чисельності в агробіоценозах бобових культур / О.П. Литвин, В.П. Федоренко // Карантин і захист рослин, №8, Серпень 2012 р. - С. 9-11.

 11. Литвин О.П., Федоренко В.П., Федоренко А.В. Новий-старий шкідник соняшника / О.П. Литвин, В.П. Федоренко, А.В. Федоренко // Карантин і захист рослин, № 7, Липень 2012 р. - С. 11-13.

 12. Литвин О.П., Федоренко А.В., Федоренко В.П. Небезпечний шкідник - південна соняшникова шипоноска / О.П. Литвин, А.В. Федоренко, В.П. Федоренко // Агроном, № 4, листопад 2012 р. - С. 72-75.

 13. Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В. Біотопи Смарагдової мережі в Україні / Н.А. Пашкевич, Т.В. Фіцайло // Наук. вісн. нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К. : ВЦ НУБіП України, 2012. - Вип. 171, ч. 1. - . 135-139.

 14. Пашкевич Н.А. Вытаптываемая растительность (класс Plantaginetea R.Tx. еt Prsg. іn R.Tx 1950) в Украине / Н.А. Пашкевич // Известия Самарского научного центра Российской академии наук., 2012. - Т. 14, № 1(6). - C. 1508-1511.

 15. Пашкевич Н.А. Проблеми класифікації антропогенно трансформованих біотопів / Н.А. Пашкевич // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. - Київ-Львів, 2012. - С. 93-99.

 16. Пашкевич Н.А., Гаврилов С.О. Трансформація рослинного покриву перелогів на території Шацького національного природного парку / Н.А. Пашкевич, С.О. Гаврилов // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць. - 2012, № 9. - С. 139-142.

 17. Пашкевич Н.А., Дидух Я.П. Хазмофитная растительность (класс Asplenietea trichomanis Oberd. 1977) в Украине // Пашкевич Н.А., Дидух Я.П. / Сборник статей и лекций IV всероссийской школы-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (1-7 октября 2012 г.). - Уфа: Изд. центр «МедиаПринт», 2012. - С. 288-293.

 18. Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А. Синантропізація флори та біотопів Шацького НПП / Т.В. Фіцайло, Н.А. Пашкевич // Укр. ботан. журн. - 2012, № 6. - С.

 19. Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А., Мала Ю.І., Дідух Я.П. Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП / Т.В. Фіцайло, Н.А. Пашкевич, Ю.І. Мала, Я.П. Дідух // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць. - 2012, № 9. - С. 276-283.

 20. Шупова Т.В. Орнітофауна Волинської області в період осінньої міграції / Т.В. Шупова // Агроекологічний журнал. 2012. - № 1. - С. 80-84.

 21. Шупова Т.В. Обитание удода (Upupa epops L.) в условиях антропической трансформации ландшафтов / Шупова Т.В. // Экосистемы, их оптимизация и охрана 2012. - Вип.7. - С. 90-97.

 22. Бурда Р.И., Петрович О.З.Экотонный эффект лесных полезащитных полос в Пичерноморских ранотравно-типчаково-ковыльных степях // Екологія та ноосферологія. - 2012. - Т. 23, № 3-4. - С. 16- 27.

 23. Шупова Т.В. Живлення рибалочки звичайного (Alcedo atthis L.) в умовах степової зони України // Біологія та валеологія – Вип. 14 – Харків: ХНПУ, 2012. – С. 107-112.