Публікації НЦЕБМ НАН України за 2008 р.

Монографія:

 1. Байрак О.М., Стецюк Н.О. Конспект флори Полтавщини: вищі судинні рослини. Наукове видання. – Полтава: Верстка, 2008. – 196 с.

Статті:

 1. Байрак О.М. Фітомоніторинг заповідних територій зеленої зони мегаполісу (на прикладі м. Києва) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 417: Біологія. – Чернівці: „Рута”, 2008. – С. 258-262.

 2. Байрак О.М. Історія вивчення рослинності урочища „Феофанія” та проблеми її збереження (м. Київ) / Матеріали VI Всеукр. наук. конф. „Актуальні питання історії науки і техніки” (11-12 жовтня, 2007 р.). – Полтава, 2008. – С. 313-316.

 3. Байрак О.М. Сучасний стан та перспективи розбудови регіональної екомережі Полтавської області // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. Екологія: біологічні науки. Вип.7 (63). - Полтава, 2008. - С. 99-108.

 4. Байрак О.М. Розробка „Програми розбудови регіональної екологічної мережі Полтавської області на період до 2015 року” // Світ довкілля. Кременчуцький міський екологічний бюлетень, № 11. – Полтава: Верстка, 2008. – С. 7-12.

 5. Байрак О.М. Шляхи збереження ландшафтного і біорізноманіття Полтавщини // До чистих джерел Пирятинського краю. Матеріали екологічної науково-практ. конф., присв. 145-р. від дня народ. В.І. Вернадського (16 травня 2008 р., с. Березова Рудка). – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – С. 29-34.

 6. Байрак О.М., Федько Р.М. Використання деревних лікарських рослин в оптимізації насаджень санаторію «Івушка» (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) / Запорожский медицинский журнал, №2 (27). Том 2, 2008 – С. 178-179.

 7. Байрак О.М., Шумик М.І., Скалій І.М. Сучасний стан і перспективи використання різноманіття декоративних деревних рослин у ботанічних садах і парках м. Києва // Матер. Міжнар. наук.-практ.конф. „Біорізноамніття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищі школі” (присвячена 120-р. від дня народження М.І. Вавилова, Полтава, 7-8 лютого 2008). – Полтава, 2008. – С. 83-86.

 8. Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва „Криворудський” (Полтавська область) // Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування. Матеріали III Міжнар. нук. конф. До 115-р. парку „Олександрія” (29 вересня-3 жовтня 2008 р.). – Біла Церква, 2008. – С. 31-33.

 9. Байрак О.М. Загальні принципи створення шкільного дендрарію / Сучасний стан і перспективи озеленення навчальних закладів Полтавщини. Матеріали науково-практичного семінару (м. Лубни. Полтавська обл. 18-19 жовтня, 2007 р.). – Полтава, 2008. – Верстка. – С. 39-43.

 10. Байрак О.М. Сучасний стан та шляхи оптимізації озеленення території навчальних закладів Полтавської області / Сучасний стан і перспективи озеленення навчальних закладів Полтавщини. Матеріали науково-практичного семінару (м. Лубни. Полтавська обл. 18-19 жовтня, 2007 р.). – Полтава, 2008. – Верстка. – С. 6-9.

 11. Байрак О.М., Ткаченко О.П. Перші кроки на шляху оптимізації озеленення території навчальних закладів Полтавщини / Сучасний стан і перспективи озеленення навчальних закладів Полтавщини. Матеріали науково-практичного семінару (м. Лубни. Полтавська обл. 18-19 жовтня, 2007 р.). – Полтава, 2008. – Верстка. – С. 3-6.

 12. Болтина И.В., Богданович Л.В., Заец Е.Р. Некоторые аспекты исследований экологической безопасности // Збірник наукових статей. IV міжнародна науково-практична конференція. „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”. – Харків, 2008. – т. 2, с. 129-133.

 13. Вінниченко О.М., Колесніченко О.В., Григорюк І.П., Барабанова І.В. Гетерогенність запасних білків насіння гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) за дії полютантів металургійного виробництва // Доп. НАН України. – 2008. - №9. – С.181-184.

 14. Григорюк І.П., Сопівник Л.Й. Наукові основи підвищення адаптивного потенціалу гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в Україні (До 110-ї річниці Національного аграрного університету). – Заліщики: Вид-во «Книги XXI», 2008. – 31с.

 15. Дубровський Ю.В. Природоохоронні аспекти реконструкції ставків урочища Феофанія // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. Екологія: біологічні науки. Вип. 7 (63). - Полтава, 2008. - С. 126-130.

 16. Дубровский Ю.В. Природоохранное и научное значение днепровских островов // Географія в інформаційному суспільстві: Збірник наукових праць у 4-х тт. – Київ: ВГЛ ,,Обрії”, 2008. – Т. ІІІ. – С. 253 – 255.

 17. Дубровский Ю.В., Мишта А.В. Особенности бобровых поселений в рекреационных зонах Киева // Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Одесса – 2008, 17 – 18 квітня. Одеса: Інноваційно-інформаційний центр ,,ІНВАЦ”, 2008. – С. 293 – 296.

 18. Дубровский Ю. Экологические условия и особенности рыбоводства в неспециализированных прудах лесостепной зоны // Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 травня 2008 р. – Луцьк: РВВ ,,Вежа” Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – С. 380 - 383.

 19. Дубровський Ю. В., Дубровська Л.Д., Котенко А. Г., Титар В.М., Цвелих О.М. Збереження островів околиць Києва як важливої складової Дніпровського екокоридору // Дніпровський екологічний коридор. – Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. – С. 78 – 85.

 20. Дубровский Ю.В. Влияние русловых прудов на продукционно-деструкционный потенциал планктона малых водотоков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Періодичний науковий збірник. – К.: ВГЛ ,,Обрії”, 2008. – Том 15. – С. 142 – 149.

 21. Дубровский Ю.В., Титар В.М. Сравнительный анализ видовой насыщенности прибрежных полос прудов лесостепной зоны // Проблемы изучения краевых структур биоценозов: Материалы 2-й Всероссийской научной конференции с международным участием 7 – 9 октября 2008 года. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2008. – С. 170 – 172.

 22. Колесніченко О.В., Григорюк І.П., Грисюк С.М., Радченко В.Г. Адаптація саджанців каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) та гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) до екологічних умов зростання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 417. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2008. – С.147-155.

 23. Луцишин О.Г., Палапа Н.В. Вплив техногенного забруднення на функціональ-ний стан зелених зон Київського мегаполісу Збірник наукових праць „Захист довкілля від антропогенного навантаження”. Вип.15 (17). – Полтава: Верстка, 2008.

 24. Стукалюк С. В., Радченко В. Г. Видовой состав и структура сообществ муравьев (Hymenoptera, Formicidae) побережий лиманов Северо-Западного Крыма // Вестник зоологи. - т. 42, № 4, 2008. - с. 303 – 313.

 25. Радченко В.Г., Байрак О.М. Стратегія моніторингу стану екосистем природно-заповідних територій мегаполісу (на прикладі м. Києва) // Збірник наукових праць „Захист довкілля від антропогенного навантаження”. Вип.15 (17). – Полтава: Верстка, 2008. – С.

 26. Радченко В.Г., Байрак О.М. Шляхи оптимізації природоохоронного режиму території парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва „Феофанія” (м. Київ) // Відновлення порушених природних екосистем: матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 7-0 жовтня 2008 р. ) – Донецьк, 2008. – С. 489-492.

 27. Радченко В.Г., Байрак О.М. Комплексний моніторинг стану ключових територій екомережі мегаполіса (на прикладі урочища „Феофанія”, м. Київ) // Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан-Європейської екологічної мережі: матеріали. міжнар.наук.-практ. конференції. - Рахів, 2008 – C. 348-350.

Т е з и

 1. Байрак Е.Н. Особенности сохранения биоразнообразия мегаполиса (на примере г. Киева, Украина). Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всероссийской научной конференции / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола; Пущино, 2008. – С. 618-619.

 2. Байрак О.М. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва „Феофанія” як осередок фіторізноманіття мегаполісу // Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування. Тези допов. III Міжнар. нук. конф., присв. 115-р. парку „Олександрія” (29 вересня-3 жовтня 2008 р.). – Біла Церква, 2008. – С. 3-4.

 3. Байрак О.М. Особливості створення кадастру фіторізноманіття парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва „Феофанія” (м. Київ) // Створення кадастрів фіторізноманіття заповідних територій, ботанічних садів та дендропарків. Матеріали наукової конференції (13-15 жовтня 2008 р., м. Канів). – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – С. 37-38.

 4. Байрак О.М. Роль комплексних досліджень біоти у визначені заповідного статусу території мегаполісу (м. Київ) / Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біостаціонару „Пожежевська”, Львів-Пожежевська, 23-27 вересня 2008 р.) – Львів, 2008. – С. 23-24.

 5. Байрак О.М., Панасенко Т.В. Етапи створення кадастру дендрофлори заповідних парків Полтавщини // Створення кадастрів фіторізноманіття заповідних територій, ботанічних садів та дендропарків. Матеріали наукової конференції (13-15 жовтня 2008 р., м. Канів). (Канів). – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – С. 7-9.

 6. Байрак О.М. Напрямки моніторингу зеленої зони м. Полтави як складової регіональної екомережі (Полтава) // Екологія і географія Полтави. Матер. Всеурк. наук.-практ. семінару (27 квітня 2008 р., Полтава). – Полтава: Верстка. – С. 5-6.

 7. Дубровский Ю.В. Пути и проблемы сохранения биоразнообразия // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы ІІІ Всероссийской научной конференции 27 января – 1 февраля 2008 г. Йошкар-Ола; Пущино, 2008. – С. 619 – 620.

 8. Дубровский Ю.В. Квазиприродные экосистемы и их природоохранное значение // Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Материалы Х Международной научно-практической экологической конференции. г. Белгород, 15-18 сентября 2008 г. – Белгород: ИПЦ ,,ПОЛИТЕРРА”, 2008. – С. 65.

 9. Дубровский Ю.В., Цвелых А.Н. Распространение наземних позвоночных на днепровских островах Киевской группы // Відділенню Українського степового природного заповідника ,,Михайлівська цілина” 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 вересня 2008 р. – Суми: 2008. – С. 25.

 10. Дубровский Ю.В., Баранский А.Р., Мормыль В.Г. Метеорологические и биологические наблюдения во время полного солнечного затмения 1 августа 2008 года // International conference CAMMAC 2008 (Comets, Asteroids, Meteors, Meteorites, Astroblemes, Craters).Vinnytsia, September 28 – October 3. Book of abstracts. – Vinnytsia: 2008. – P. 67 – 68.

Довідникові видання

 1. Екологічна енциклопедія: у 3 т. - К.: ТОВ: Центр екологічної освіти та інформації., 2008. - Т.3. – О-Я. – 416 с. [Байрак О.М. Статті: Парасоцький ліс – С.84, Плехівський заказник – С. 107, Полтавський міський парк – С. 121, Рогозів куток – С. 208, Руський орчик – С. 215, Святилівський заказник – С. 230, Середньосульський заказник – С. 235, Солоне – С. 259, Сулинський заказник – С. 283, Устимівський дендрологічний парк – С. 324, Феофанія – С. 327, Хомутецький парк – С. 351]