Публікації ІЕЕ НАН України за 2013 р.

 1. Бурда Р.І., Протопопова В.В., Федорончук М.М., Шевера М.В. Синантропізація флори та рослинності - загроза біорізноманіттю. II Всеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України» // Вісн. НАН України. - 2013. - № 2. - С. 77-80.

 2. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Вип. 1 / Упорядники: Р. І. Бурда, В. В. Протопопова, М. В. Шевера, М. О. Голівець. - Київ: Фітосоціоцентр, 2013. - 68 с.

 3. Бурда Р. И. Интродукция растений: двойственные последствия // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28-31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В. Г. Радченко. - Київ: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. - С. 18 ‑ 20.

 4. Бурда Р.И. Участие чужеродных видов во флорах природно-заповедного фонда в Лесостепной зоне Украины // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана / Матер. межд. науч. конф., посвящ. 140-летию И.И. Спрыгина, (Пенза, 10 - 13 июня 2013 года). - С. 137-142.

 5. Методика дослідження адаптивної стратегії чужорідних видів рослин в урбанізованому середовищі: Монографія / Р. І. Бурда, О. А. Ігнатюк. – К.: НЦЕБМ НАН України, ЗАТ «Віпол», 2011. – 112 с.

 6. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Вип. 1 / Упорядники: Р. І. Бурда Інститут еволюційної екології НАН України; В. В. Протопопова, М. В. Шевера Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; М. О. Голівець Інститут еволюційної екології НАН України. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 68 с. Загальний обсяг – 3,6 умов. друк. ар. / Наклад [300 прим.]. Електронний ресурс. ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний). – ISBN 978-966-02-6829-6 (вип. 1)

 7. Радченко В.Г., Філатов М.О. // За ред. Шандикова Г.О., Атемасової Т.А. Гол. ред. Токарський В.А. / Червона книга Харківської області. Тваринний світ. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 472 с. (14,09 умов.-друк. арк.) – ББК 26. 688.

 8. Prof. Pierre Rasmont, Dr. Denis Michez, Université de Mons Laboratoire de Zoologie, Belgique; Dr. Stuart Roberts, University of Reading, Great Britain; Dr. Oliver Schweiger, Helmholtz Centre for Environmental Research, Germany; Dr. Markus Franzén, Lund University, Sweden; Dr. T. De Meulemeester Naturalis Biodiversity Center, Netherlands & Radchenko V.G. Institute for evolutionary ecology the National academy of sciences of Ukraine; Atlas of the European Bees: genus Andrena. 1st Edition. STEP Project, Atlas Hymenoptera, Mons, Gembloux. 2013. 595 p. (17,76 умов.-друк. арк.). IUCN Global Species Programme Red List Unit IUCN UK Office, 219c Huntingdon Road Cambridge CB3 0DL, United Kingdom

 9. Radchenko V.G. Institute for evolutionary ecology the National academy of sciences of Ukraine; Kamp. James, IUCN (International Union for Conservation of Nature), Belgique; IUCN Red List of the Threatened species of the World. – IUCN Global Species Programme Red List Unit, Cambridge, United Kingdom. 2013. 457 pp. (13,0 умов.-друк. арк.)

Публікації у фахових виданнях:

 1. Бурда Р.И. Чужеродные виды во флоре природно-заповедного фонда равнинной части Украины / Р.И. Бурда, М.А. Голивець, О.З. Петрович // Российский журн. биолог. инвазий - 2013. - № 5. - С. 26-40.

 2. Гончаренко І.В. Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація / І.В. Гончаренко, О.А. Ігнатюк, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Екологія та ноосферологія. - 2013. - Т. 24, № 3-4. - С. 63. - ISBN 1726-1112.

 3. Стукалюк С.В. Особенности суточной активности семи видов муравьев (Hymenoptera, Formicidae) в многовидовых ассоциациях в Крыму / С.В. Стукалюк, С.П. Иванов // Экосистемы, их оптимизация и охрана. - 2013. - Вып. 9. - С. 150-176.

 4. Тютюнник Ю.Г. Структура и генезис атмогеохимических полей на особо охраняемой природной территории по данным лихеноиндикации / Ю.Г. Тютюнник, О.Б. Блюм, А.А. Игнатюк // Биосфера - 2013. - Т. 5, № 4. - 426-435. - ISSN 2077-1371.

 5. Golivets M. Ecological and biological determination of invasion success of non-native plant species in urban woodlands with special regard to short-lived monocarps / M. Golivets // Urban Ecosystems. - 2013. - Vol. 16 (3). - Early Online DOI 10.1007/s11252-013-0313-4.

 6. Richet R. Revision of Taxigramma pseudaperta Seguy, 1941 and comparisons with T. multipunctata (Rondani, 1859) (Diptera: Sarcophagidae) / R. Richet, Yu. Verves, D. Whitmore, T. Pape. // Zootaxa.- 2013. Vol. 3731(4). - P. 520- 532.

 7. Барщевська Н.М. Аналітичний огляд досліджень антропогенного перетворення рельєфу та ландшафтів заплавно-терасових комплексів Дніпра в районі м. Києва / Н.М. Барщевська // Фізична географія та геоморфологія. - 2013. - Вип.1(69). - С.73-79

 8. Козир М.С. Лісова рослинність урочища «Лиса Гора (Київ) / М.С. Козир // Экосистемы, их оптимизация и охрана - 2013 - Вып. 8 (28). - С. 71-77

 9. Зуб Л.М. Оцінка різноманіття макролітів заплавних водойм об'єктів ПЗФ м. Києва / Л.М. Зуб, Ю.В. Житник // Труды Госуд. Никит. ботан. сада. - 2013. - Т. 135. - С. 168-174.

 10. Тютюнник Ю.Г. Проблемные вопросы теории культурного ландшафта / Ю.Г. Тютюнник // Известия РАН. – Серия географическая. – 2013. – № 4. – С. 34-35. – ISSN 0373-2444.

 11. Блінкова О.І. Особливості адаптації інтродукційних популяцій Quercus rubra L. на території Київського Полісся. – Питання біоіндикації та екології. – 2013. – Вип. 18. – №2. – С. 118 – 132.

 12. Блінкова О.І., Іваненко О.М. Стан дослідженості коадаптивної системи деревних рослин та ксилотрофних грибів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 137–144.

 13. Пашкевич Н.А., Блінкова О.І., Козинятко Т.А. Еколого-ценотичні особливості популяції Schoenus ferrugineus L. на території Дермансько-Острозького національного природного парку // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, вип. 1. – C. 86-88.

 14. Пашкевич Н.А. Оцінка адаптації ценопопуляцій Aegilops оvata L. в умовах рекреації // Наук. вісник Нац. Лісотехнічного ун-ту України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 130–135.

 15. Пашкевич Н.А., Блінкова О.І., Козинятко Т.А. Знахідка Schoenus nigricans L. у Львівській області // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70. – № 1. – С. 74–75.

 16. Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А. Синантропізація флори та біотопів Шацького НПП // Укр. ботан. журн. – 2013 – 70. – № 1. – С.16–21.

 17. Шупова Т.В. Ракшеобразные (Coraciiformes) птицы как регулятор численности фитофагов // Науковий вісник НЛТУ України – 2013. – Вип. 23.7 – С. 66–70.

 18. Шупова Т.В., Коцюруба В.В, Думенко С.В. Разнообразие орнитофауны Гуровского лесничества – Экосистемы, их оптимизация и охрана – 2013. – Вип.9. – С. 31–42.

 19. Матяшук Р.К. Перспективність використання хімічного мутагенезу в практиці збагачення сортименту лілійнику /Р.К. Матяшук //Вісник Харківського національного аграрного ун-ту. – вип. 3 (30), 2013. – С. 90-96.

 20. Матяшук Р.К. Чутливість окремих сортів канни до впливу абіотичних чинників / Р.К. Матяшук, М.Ю. Мазура// Наукові доповіді НУБіП України – № 42. – 2013 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2013_6_2.pdf.

 21. Луцишин О.Г. Адаптація деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів ( на прикладі м. Київ) / О.Г.Луцишин, І.К. Тесленко, Т.В. Бєлошапка, І.В. Ткаченко // Доповіді Національної академії наук України. – 2013. - №5. – С.186-192.

 22. Ігнатюк О. А. Вплив біологічних та хімічних агентів на проростання пилку інвазивного виду Impatiens parviflora dc. (Basaminaceae) / О.А. Ігнатюк, Л.П. Гапонова, І.Д. Омері // Інтродукція рослин. – 2013. – № 4. – С. 98-103.

Посібник:

 1. Балан П.Г. Біологія. Повний шкільний курс / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук, Т.П. Лященко, О.М. Пасічниченко - Київ: Генеза, 2013. - 536 с. - ISBN 978-966-11-0130-1.

Науково-методичні посібники:

 1. Панченко С.М. Характеристика умов району проведення досліджень / С.М. Панченко, О.А. Жигаленко // Основи спостережень за станом довкілля / за заг.ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихоненко. - Суми: Університетська книга, 2013. - С. 42-61

 2. Жигаленко О.А. Основи картування лісів /О.А. Жигаленко, С.М. Панченко // Основи спостережень за станом довкілля / за заг.ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихоненко. - Суми: Університетська книга, 2013. - С. 249-259

Довідники

 1. Бурда Р.И. Сорняки: злаковые и широколистные. Бур'яни: злакові та широколисті Справочник / Р.И. Бурда, Д.А. Стратиевский - Киев: BayerCropScience, 2013. - 259 c.

Інші наукові публікації:

 1. Стукалюк С.В. Суточная активность муравьев(Hymenoptera, Formicidae) в многовидовых ассоциациях горного Kрыма / С.В. Стукалюк // Труды Русс. энтомол. об-ва. С.-Петербург, 2013. - Т. 84 (2). - C. 114-128.

 2. Verves Yu.G. The flies (Diptera) of the park «Theofania», Kyiv. 2. Sarcophagidae / Yu. G. Verves // Ukrainska Entomofaunistyka. - 2013. - Vol. 4, N 1. - P. 25-32.

 3. Барщевская Н.Н. Загрязнение поверхностных вод и почвогрунтов долины р. Ингул в зависимости от геоморфологических особенностей территории и климатических параметров / Н.Н. Барщевская // Мониторинг окружающей среды. Сб. мат. II Международной научно-практической конференции, г. Брест, Беларусь, сентябрь 2013. Часть 1. - Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2013. - С. 12-14

 4. Зуб Л.М. Трансформация флоры макрофитов водоемов лесопарков г. Киева / Л.М. Зуб, Г.О. Карпова // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Мат. Міжнародної наукової конференції, Київ, 28-31 травня 2013 р. - Київ: НЦ ЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. - С. 74-76

 5. Томільцева А.І. Екологічні компенсаторні заходи експлуатації водних ресурсів Карпатського регіону / А.І. Томільцева, Л.М. Зуб // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Мат. 12 міжнарод. наук. - практичної конф. 30-31 травня 2013 р., м. Львів - Львів, 2013. - С. 71-74

 6. Зуб Л.Н. Система экологического мониторинга работы малых ГЭС в свете концепции сохранения биоразнообразия /Л.Н. Зуб, А.И. Томильцева // Мониторинг окружающей среды. Сб. мат. II Международной научно-практической конференции, г. Брест, Беларусь, сентябрь 2013. Часть 1. - Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2013. - С. 102-104

 7. Пантова А.Ю. Разнообразие диких пчел (Apoidea, Hymenoptera) в условиях г.Киев // Биоразнообразия и роль животных в экосиситемах: матер. VІІ междунар. науч. конф. (Днепропетровск, 22-25 октября 2013). – С.151-153.

 8. Стукалюк С.В. Мирмекокомплексы г. Кривой Рог / С.В. Стукалюк // Проблемы современной биологии. Энтомология : Материалы X междунар. науч. конф. 15 октября 2013 г. – М., 2013. С. 28–33.

 9. Стукалюк С.В. Сравнительная характеристика доминантов в многовидовых ассоциациях муравьев (Hymenoptera; Formicidae) Горного Крыма/ С.В. Стукалюк // Муравьи и защита леса: Материалы XIV Всероссийского мирмекологического симпозиума. 19–23 августа 2013 г. – М., 2013. С. 146–152.

 10. : Стукалюк С.В. Crematogaster subdentata Mayr (Hymenoptera; Formicidae) – инвазийный вид муравьев в Крыму / С.В. Стукалюк // Муравьи и защита леса: Материалы XIV Всероссийского мирмекологического симпозиума. 19–23 августа 2013 г. – М., 2013. С. 222–228.

 11. Рекреация как фактор, угрожающий популяциям ос, пчел и муравьев (Hymenoptera: Apoidea, Vespoidea) в Крыму / А.В. Фатерыга, С.П. Иванов, С.В. Стукалюк, В.Ю.Жидков // Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе: МатериалыVII Международной научно-практической конференции. 24–26 октября 2013 г. – Симферополь, 2013. С. 402–409.

 12. Golivets M. Native vs. non-native plant diversity across different spatial scales: A case-study of the urban forest of Kyiv // Актуальные проблемы экологии 2013: матер. конф. (Гродно, Беларусь, 23–25 октября 2013 р.). – С. 3.

 13. Пашкевич Н.А. Еколого-фітоценотична оцінка рослинності деяких торфових боліт Волинського Полісся // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ – Київ – 2013. – С. 228–232.

 14. Шупова Т.В. Разнообразие орнитокомплексов Черемского природного заповедника в осенний период // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ – Київ – 2013. – С. 283–287.

Тези доповідей

 1. Шупова Т.В. Индикация рекреационной нагрузки по трансформации орнитофауны в условиях балочного ландшафта степной зоны Украины // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», 23–25 травня 2013 р. – Суми, 2013. – Том 1. – С. 239–242.
 2. Блінкова О.І., Іваненко О.М. Коадаптивна система Quercus robur L. та ксилотрофних грибів у природній віковій діброві Державного дендрологічного парку «Олександрія» . – II Международная научно-техническая конференція «Современные проблемы физики, химии и биологии, ФизХимБио – 2013». г. Севастополь Украина, 27 – 29 ноября 2013 г. – С.128-129.
 3. Іваненко О. М. Консортивні зв’язки макроміцетів з видами родів Acer L. та Quercus L. // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні і збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28–31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В.Г. Радченко. – К.: Віпол, 2013. – С. 76 – 77.
 4. Пашкевич Н.А. Особливості адаптаційних змін ценопопуляцій Eragrostis minor L. (Poaceae) за умов рекреації різного рівня // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні і збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28–31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В.Г. Радченко. – К.: Віпол, 2013. – С. 125–127.
 5. Шупова Т.В. Трансформация орнитокомплекса модельного ландшафта степи Украины – Материалы международной научно-практической конференции «Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии», Алматы (Казахстан), 12–14 марта 2013. – С. 53.
 6. Шупова Т.В. Орнитологическое разнообразие парка-памятки садово-паркового искусства «Феофания» // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні і збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28–31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В.Г. Радченко. – К.: Віпол, 2013. – С. 168–169.
 7. Bereznichenko Y. G. Evaluation of morphometric traits of Eragrostis minor L. (Poaceae) in a recreation stress of Kyiv // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18–22 червня 2013р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – C. 75.
 8. Blinkova O. Analysis of synergies between the vegetational cover and intensity of impact water erosion // The Fifth International Symposium of the Ecologists of the Republic of Montenegro (Tivat, 2–5 October 2013). – Tivat: Centre for Biodiversity of Montenegro. – P. 69-70.
 9. Ivanenko O. Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) of biotopes on Kyivske Plato, Ukraine // The Fifth International Symposium of the Ecologists of the Republic of Montenegro (Tivat, 2–5 October 2013). – Tivat: Centre for Biodiversity of Montenegro. – P. 76.
 10. Pashkevich N. Ecological assessment ruderal communities annual cereals Kyiv region (Ukraine) // Fifth Inter. Symp. Ecologists of the Republic of Montenegro (Tivat, 2–5 October 2013). – Tivat: Centre for Biodiversity of Montenegro, 2013. – P. 82.
 11. Shupova T. Avifauna of settlement zone of Krivoi Rog city in Ukraine // Fifth Inter. Symp. Ecologists of the Republic of Montenegro (Tivat, 2–5 October 2013). – Tivat: Centre for Biodiversity of Montenegro, 2013. – Р.42.
 12. Луцишин О.Г. Функціональний стан Tilia cordata Mill. у міському парку ім. О. Пушкіна Київського мегаполісу /О.Г. Луцишин, І.К. Тесленко, Т.В. Бєлошапка, І.В. Ткаченко //Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28 – 31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В.Г. Радченко. – Київ: НЦЕБМ НАН України, ПАТ „Віпол”, 2013. – С. 106 – 107.
 13. Клименко Ю.О. Проблеми відновлення Querceta roboris у парках Києва // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28 – 31 травня 2013 р.) / Гол. ред. В.Г. Радченко. – Київ: НЦЕБМ НАН України, ПАТ „Віпол”, 2013. – С. 83 – 86.
 14. Матяшук Р.К. До селекційно-генетичного збагачення генофонду канни / Р.К. Матяшук, М.Ю. Мазура // Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования: Материалы Международной научной конференции (Київ, 10 – 12 сентября 2013 г.) – К.: «Книгоноша», 2013. – С. 76 – 79.
 15. Tuholukova Kseniia. The First Contribution to the Research of Forest Managment and Landscape Fragmentation Impact on Wood –inhabiting Fungi of the Ukrainian Carpathians / Tuholukova Kseniia, Orcynets Olexander, Dykyi Evgen, Pavlovska Mariia, Norden Jenni, Ovasksinen Otso // Primeval Beech Forests Reference System for the Managment and Conservation of Biodiversity, Forest Resourses and Ecosystem services / International conference (Lviv, Ukraine, June 2nd to 9th, 2013). – Birmensdorf, Switzerland, 2013. – P. 6.
 16. Гапонова Л.П. Біотопічний розподіл центрохелідних сонцевиків у водоймах Київського та Чернігівського Полісся (Київ, Україна) / Л.П. Гапонова // Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.: Мат. VI Міжнародної конференції молодих вчених, присвяченої 150-річчю від дня народження В.І. Липського (г. Одесса, 13-17 мая 2013 г.). – Одеса: Печатний дом, 2013. – С. 75-76.
 17. Gaponova L.P. The seasonal population dynamics of the centrohelid and actinophryid heliozoans (Centrohelida, Actophryida) in artificial pond (Ukraine) / L.P. Gaponova. – The book of Abstracts and Programme of International Symposium of Ecologists of Montenegro. – 2013. – P. 126.
 18. Дубровский Ю.В. О составе животного населения дупловых водоёмов Гирканского заповедника (Азербайджан) / Ю.В. Дубровский, А.А. Ковальчук, В.И. Монченко, А.П. Мыльников // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы VІI Международной научной конференции Днепропетровск, Украина, 22–25 октября 2013 г. (Zoocenosis – 2013). – Днепропетровск: Адверта, 2013. – С. 50-52.
 19. Дубровский Ю.В. Значение парковых прудов для сохранения позвоночных животных в пределах мегаполиса / Ю.В. Дубровский, А.Н. Цвелых // Вiд заповiдання до збалансованого природокористування: Матерiали Мiжнародної наукової конференцiї (20-22 березня 2013 р., м. Донецьк). Донецький нацiональний унiверситет. – Донецьк, 2013. – C. 121-122.
 20. Дубровский Ю.В. Основы стратегии управления квазиприродными экосистемами / Ю.В. Дубровский // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, 08-11 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 241-243.
 21. Дубровський Ю.В. Про потенційну рибопродуктивність малих прісноводних водойм України / Ю.В. Дубровський // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: Матеріали VІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції; м. Тернопіль, 09-11 жовтня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 81-83.
 22. Dubrovsky Y.V. Scientific and nature protection significance of model situations in the development of ecosystems / Y.V. Dubrovsky // Global crisis of contemporaniety in the sphere of mindset, social values and political interests correlation, Issues of limits, reproduction and rational use of natural resources: materials digest of the XXXV and the XXXVI International Research and Practice Conferences and the III stage of Research Analytics Championship in political, philosophical and military sciences; Earth sciences, biological and agricultural sciences. (London, November 05-12, 2012). – London: LASHE, 2013. – P. 87-89
 23. Житник Ю.В. Заплавні водойми парків м. Києва як осередки фіторізноманіття / Ю.В. Житник // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Мат. Міжнародної наукової конференції (Київ 28-31 травня 2013 р.) – Київ: НЕЦБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – С.71-73.
 24. Костенко А.Г. К фауне турбеллярий малых водоёмов бассейна Днепра / А.Г. Костенко // V Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ». Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. 17 – 18 октября 2013 года, Караганда. – 2013. – C. 63-69.
 25. Крахмальный А.Ф. Новый род пресноводных динофлагеллят Matvienkodinium (Matv.) Krachmalny genus novum (Dinophyta, Dinoflagellata) / А.Ф. Крахмальный // V Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ». Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. 17 – 18 октября 2013 года, Караганда. – 2013. – C. 78-80.
 26. Крахмальный А.Ф. Новый для пресных водоемов СНГ вид динофлагеллят – Woloszynskia limnetica Bursa (Dinoflagellata) / А.Ф. Крахмальный // X Всероссийская научно-практическая конференція, 25–26 октября 2013 года, г. Тобольск. – 2013. – C. 131-133.
 27. Bryantseva Yu. Checklist of Sevastopol coastal zone (Black Sea) Dinoflagellates / Yu. Bryantseva, A. Krakhmalnyy, V. Velikova, A. Sergeeva, K. Skuratova, V. Gorbunov // 4th Black Sea Scientific Conference. Black Sea – Challenges Towards Good Environmental Status. The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (Black Sea Commission). Ministry of Environment and Climate Changes of Romania National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa” (NIMRD). Constanta, Romania. 28–31st October, 2013. – 2013. – P. 65-66.
 28. Krakhmalnyy A. The Use of Scanning Electron Microscopy for the Toxic Dinoflagellata Species Identification / A. Krakhmalnyy, Yu. Bryantseva, V. Velikova, A. Sergeeva, K. Skuratova, V. Gorbunov, I. Alekseenko // 4th Black Sea Scientific Conference. Black Sea – Challenges Towards Good Environmental Status. The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (Black Sea Commission). Ministry of Environment and Climate Changes of Romania National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa” (NIMRD). Constanta, Romania. 28–31st October, 2013. – 2013. – P. 86-87.
 29. Монченко В.І. Сезонна зміна екологічних комплексів циклопід у феофанїівських ставках / В.І. Монченко, Л.П. Гапонова // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Мат. Міжнародної наукової конференції (Київ 28-31 травня 2013 р.) ‒ Київ: НЕЦБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – С. 114-115.